Regler og Terms of Service

 Numedal Esport - Terms of Service 

§1 Organisasjonen er Skaperiet Rollag (921 375 611) og Numedal Esport (922 490 872), og refereres heretter til som Numedal Esport og Organisasjonen. 

Bruker er den/de som bruker Numedal Esport sine tjenester (f.eks. e-sport senteret) of refereres hetter til som Bruker/Brukeren.

§2 Bruker skal til en vær tid holde seg oppdatert på Numedal Esport sine Regler og Terms of Service, og følge disse. Bruker er også underlagt gjeldende Privacy Policy, Copyright Policy, og Salgsvilkår.

§3 Bruker er til en vær tid underlagt, og følge retningslinjene (eks. ToS og EULA) for de tjenester de bruker på hos, i sammenheng med, og levert av Numedal Esport.

§4 Bruker aksepterer alle Numedal Esport sine tjenesteleverandører sine Terms of Service. Disse inkluderer eksempelvis Microsoft og ggCircuit, samt andre som til en vær tid brukes av Numedal Esport og Brukeren gjennom våre tjenester og plattformer.

§5 Numedal Esport reserverer retten til å nekte enkeltpersoner bruk av vårt utstyr og våre tjenester, både midlertidig og permanent, gjennom våre Ansvarlige ved grunn til dette. Permanent utestengelse kan kun bestemmes av Daglig Leder eller den/de Daglig Leder bemyndiger. Bruker har ikke rett på refusjon av kjøp eller andre betalinger gjort til Numedal Esport, ved utestengelse for brudd på gjeldende Regler og/eller Terms of Service.

§6 Utestengelse eller nektet bruk kan påklages til Daglig Leder eller den/de Daglig Leder bemyndiger. Vedtak etter klagebehandling er endelig. Klage skal sendes skriftlig over  epost til dagligleder@skaperiet.org.

§7 Bruker kan holdes økonomisk ansvarlig for skader på utstyr og/eller tjenester tilhørende Numedal Esport eller Numedal Esport sine leverandører der de er skyll i dette. Slike saker skal alltid behandles av Daglig Leder og Økonomiansvarlig som fatter et vedtak. Vedtaket kan påklages til Styret gjennom Daglig Leder.  

§8 Bruker er pålagt å overholde økonomiske forpliktelsers inngått fysisk eller digitalt, slik som betaling for tjenester. Hvis Bruker ikke betaler kan dette faktureres. Ved forsinkede betalinger påløper renter og gebyrer iht. forsinkelsesrenteloven, og etter betalingsvarsel vil fakturaen sendes til inkasso. Videre retningslinjer finnes i våre Salgsvilkår.
§9 Numedal Esport er ikke ansvarlig for skader som konsekvens av bruk av vårt utstyr, våre tjenester, eller våre lokaler. Opphold på e-sport senteret og bruk av utstyr og tjenester levert av Numedal Esport eller noen av våre leverandører skjer på eget ansvar.

I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, skal Organisajsonen eller dets leverandører under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for noen spesielle, tilfeldige, indirekte, eller følgemessige skader (inkludert, men ikke begrenset til, erstatning for tap av fortjeneste, tap av data eller annen informasjon, for forretningsavbrudd, for personskade, tap av personvern som oppstår som følge av eller på noen måte relatert til bruken av eller manglende evne til å bruke tjenester, tredjeparts programvare og/eller tredjeparts maskinvare som brukes med tjenesten, eller ellers i forbindelse med enhver bestemmelse i disse vilkårene), selv om Organisasjoen eller en hvilken som helst leverandør har blitt informert om muligheten for slike skader og selv om løsningen mislykkes i sitt vesentlige formål.

§10 Numedal Esport er ikke ansvarlig for kontoer eller tjenester brukt på eller gjennom våre datamaskiner og tjenester. Det er Bruker sitt eget ansvar å forsikre seg deres egne kontoer er sikre og at andre ikke får tilgang til disse.

§11 Bruker kan til en hver tid etterspørre sletting av dens kontoer og data hos Organisasjonen. Forespørselen skal sendes skriftlig over epost til dagligleder@skaperet.org og Organisasjonen skal så langt mulig behandle den innen 30 dager. Eksisterende avtaler og forpliktelser opphører ikke ved sletting av kontoer og data, og det gis ikke refusjon for kjøpte produkter og tjenester.

§12 Bruker samtykker til disse vilkårene ved bruk av e-sport senteret og andre tjenester levert av og/eller forbundet med Numedal Esport gitt at Bruker har blitt informert og, og gitt muligheten til å lese disse vilkårene.
§13 Numedal Esport kan til en vær tid endre disse retningslinjene og det forventes at Bruker holder seg oppdatert på disse retningslinjene. Ved vesentlige endringer vil Organisasjonen gjøre en rimelig innsats for å gi minst 14 dagers varsel om endringen. Hva som utgjør en vesentlig endring bestemmes av Organisasjonen.

Bruker sin fortsatte bruk av våre produkter og tjenester etter endringer regnes som samtykke. Hvis Bruker ikke samtykker forventes det at Bruker slutter å bruke våre produkter og tjenester.

§14 Ved tvister skal partene først forsøke å løse saken gjennom forhandling. Organisasjonen kan velge å ta saker til Forliksrådet om dette er mulig. Rettssaker som følge av tvist skal føres i Buskerud tingrett med mindre begge parter samtykker til en annen arena eller form for saksgang.

Versjon: 0.9 | Siste vesentlige endring: 30.09.2022 | Siste oppdatering: 30.09.2022