top of page

Regler og Terms of Service

Numedal Esport - Terms of Service

§1 Organisasjonen er Skaperiet Rollag (921 375 611) og Numedal Esport (922 490 872) (forkortet NumeEsport og NUEsport), og refereres heretter til som Numedal Esport og Organisasjonen. 

Bruker er den/de som bruker Numedal Esport sine tjenester (f.eks. e-sport senteret) og refereres hetter til som Bruker/Brukeren.

Ansvarlige er personer utnevnt av Daglig Leder som ansvarlig for drift, tilbud, og/eller aktiviteter hos Numedal Esport, samt Styret til Skaperiet Rollag. Medarbeidere er personer som arbeider for Organisasjonen etter avtale med Daglig Leder eller den/de Daglig Leder bemyndiger. 

§2 Bruker er til en vær tid underlagt, og skal holde seg oppdatert på og følge Numedal Esport sine Regler og Terms of Service. Bruker er også underlagt gjeldende Privacy Policy, Copyright Policy, og Salgsvilkår.

§3 Bruker er til en vær tid underlagt, og følge retningslinjene (f.eks. ToS og EULA) for de tjenester de bruker hos, i sammenheng med, og levert av Numedal Esport. Bruker aksepterer alle Numedal Esport sine tjenesteleverandører sine Terms of Service. 

§4 Numedal Esport sine tjenester og produkter skal kun brukes til det/de formål de er ment for og som er opplyst om. Bruker skal ikke endre på oppsettet av Numedal Esport sine tjenester og produkter, både fysisk eller digital (dette inkluderer eksempelvis men ikke begrenset til å endre innstillinger på PCer, laste ned programmer på PCer, flytte på PCer eller kabler, og andre modifikasjoner av våre tilbud) uten tillatelse fra Daglig Leder eller den/de Daglig Leder bemyndiger. Bruker skal kun bruke Numedal Esport sine kontoer og lisenser hos Numedal Esport og gjennom Numedal Esport sine tjenester, og skal ikke gjøre noen endringer på disse. 

Ulovlig bruk av Numedal Esport sine produkter og/eller tjenester er strengt forbudt og regnes som uautorisert bruk av datatjenestene til Numedal Esport.

§5 Bruker skal ikke fjerne utstyr eller annet materiale tilhørende Numedal Esport fra det område Numedal Esport har plassert det for bruk uten tillatelse fra Daglig Leder eller den/de Daglig Leder bemyndiger. 

§6 Numedal Esport reserverer retten til å nekte enkeltpersoner bruk av vårt utstyr og våre tjenester, både midlertidig og permanent, gjennom våre Ansvarlige ved grunn til dette. Permanent utestengelse kan kun bestemmes av Daglig Leder eller den/de Daglig Leder bemyndiger. Bruker har ikke rett på refusjon av kjøp eller andre betalinger gjort til Numedal Esport ved utestengelse for brudd på gjeldende Regler og/eller Terms of Service. Om brukere som har blitt nektet bruk av Numedal Esport tjenester og/eller produkter forbigår vedtaket om utestengelse regnes dette som uautorisert bruk av datatjenestene til Numedal Esport.

§7 Bruker som uautorisert bruker Numedal Esport sine produkter og/eller tjenester, og/eller bryter disse retningslinjer kan ilegges krav om betaling for produkter og/eller tjenester etter fastsatte satser med eventuelle spesifiserte ekstragebyrer og prispåslag. All bruk som bryter Numedal Esport sine Regler og/eller Terms of Service regnes som uautorisert bruk. 

Organisasjonen reserverer alltid retten til å anmelde straffbare forhold dersom disse forekommer.

§8 Utestengelse eller nektet bruk kan påklages til Daglig Leder eller den/de Daglig Leder bemyndiger. Vedtak etter klagebehandling er endelig. Klage skal sendes skriftlig over epost til dagligleder@skaperiet.org.

§9 Bruker kan holdes økonomisk ansvarlig for skader på utstyr og/eller tjenester tilhørende Numedal Esport eller Numedal Esport sine leverandører der de er skyll i dette. Slike saker skal alltid behandles av Daglig Leder og Økonomiansvarlig som fatter et vedtak. Vedtaket kan påklages til Styret gjennom Daglig Leder.  

§10 Bruker er pålagt å overholde økonomiske forpliktelsers inngått fysisk eller digitalt, slik som betaling for tjenester. Hvis Bruker ikke betaler kan dette faktureres. Ved forsinkede betalinger påløper renter og gebyrer iht. forsinkelsesrenteloven, og etter foregående varsel vil fakturaen sendes til inkasso. Videre retningslinjer finnes i våre Salgsvilkår.
§11 Numedal Esport er ikke ansvarlig for skader som konsekvens av bruk av vårt utstyr, våre tjenester, eller våre lokaler. Opphold på e-sport senteret og bruk av utstyr og tjenester levert av Numedal Esport eller noen av våre leverandører skjer på eget ansvar.

I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, skal Organisajsonen eller dets leverandører under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for noen spesielle, tilfeldige, indirekte, eller følgemessige skader (inkludert, men ikke begrenset til, erstatning for tap av fortjeneste, tap av data eller annen informasjon, for forretningsavbrudd, for personskade, tap av personvern som oppstår som følge av eller på noen måte relatert til bruken av eller manglende evne til å bruke tjenester, tredjeparts programvare og/eller tredjeparts maskinvare som brukes med tjenesten, eller ellers i forbindelse med enhver bestemmelse i disse vilkårene), selv om Organisasjoen eller en hvilken som helst leverandør har blitt informert om muligheten for slike skader og selv om løsningen mislykkes i sitt vesentlige formål.

§12 Numedal Esport er ikke ansvarlig for kontoer eller tjenester brukt på eller gjennom våre datamaskiner og tjenester. Det er Bruker sitt eget ansvar å gjøre nødvendige tiltak for at deres egne kontoer er sikre og at andre ikke får tilgang til disse.

§13 Bruker kan til en hver tid etterspørre sletting av dens kontoer og data hos Organisasjonen. Forespørselen skal sendes skriftlig over epost til dagligleder@skaperet.org og Organisasjonen skal så langt mulig behandle den innen 30 dager. Eksisterende avtaler og forpliktelser opphører ikke ved sletting av kontoer og data, og det gis ikke refusjon for kjøpte produkter og tjenester.

§14 Bruker samtykker til disse vilkårene ved bruk av e-sport senteret og andre tjenester levert av og/eller forbundet med Numedal Esport gitt at Bruker har blitt informert og, og gitt muligheten til å lese disse vilkårene.
§15 Numedal Esport kan til en vær tid endre disse retningslinjene og det forventes at Bruker holder seg oppdatert på disse retningslinjene. Ved vesentlige endringer vil Organisasjonen gjøre en rimelig innsats for å gi minst 14 dagers varsel om endringen. Hva som utgjør en vesentlig endring bestemmes av Organisasjonen.

Bruker sin fortsatte bruk av våre produkter og tjenester etter endringer regnes som samtykke. Hvis Bruker ikke samtykker forventes det at Bruker slutter å bruke våre produkter og tjenester.

§16 Ved tvister skal partene først forsøke å løse saken gjennom forhandling. Organisasjonen kan velge å ta saker til Forliksrådet om dette er mulig. Rettssaker som følge av tvist skal føres i Buskerud Tingrett med mindre begge parter samtykker til en annen arena eller form for saksgang.

Versjon: 1.03 | Siste vesentlige endring: 17.10.2022 | Siste oppdatering: 09.09.2023

bottom of page